You Gui Wan (Restore the Right Pill):

  The Recipe Ingredients:
 • 2 - Fu Zi
 • 2 - Rou Gui
 • 4 - Shu Di Huang
 • 3 - Shan Zhu Yu
 • 4 - Shan Yao
 • 4 - Gou Qi Zi
 • 4 - Tu Si Zi
 • 4 - Du Zhong
 • 3 - Dang Gui
ADD RECIPE TO LIST NOW!!!

Adding Recipe to list... [Go back]

Your cart is empty!
REMOVE ALL ITEMS FROM LISTANALYZE THIS LIST
rec